• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Gedragscode Behandeling Letselschade

05 maart 2018

Mijn artikel van 28 april 2017


Op 28 april 2017 schreef ik, ter gelegenheid van de Internationale Herdenkingsdag Arbeidsslachtoffers een artikel over de afwikkeling van arbeidsongevallen.

Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)


In dit artikel verwees ik naar uitspraken die de heer Patrick van de Sande, secretaris van de Stichting Arbeidsongevallen, in een interview heeft gedaan met betrekking tot de snelheid waarmee de afwikkeling van een arbeidsongeval zou moeten plaatsvinden.

Van de Sande gaf in dat kader aan dat de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) niet wordt nageleefd. In deze gedragscode is onder andere vastgelegd dat een letselschade binnen twee jaar afgewikkeld moet zijn.

Snelle afwikkeling niet altijd beter


Mijn ervaring is echter, dat een snelle afwikkeling vaak níet in het belang van het slachtoffer is. In mijn artikel gaf ik aan dat het vaak niet mogelijk is om met alle aspecten rekening te houden, als een letselschade te snel wordt afgewikkeld. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat een slachtoffer een aanzienlijk bedrag aan schadevergoeding misloopt.

Reactie Patrick van de Sande (Stichting Arbeidsongevallen)


Op 3 maart 2018 ontving ik een e-mail van de heer Patrick van de Sande, waarin hij aangaf niet zozeer te pleiten voor een snelle afwikkeling van arbeidsongevallen, als wel voor meer bekendheid van de gedragsregels, waarin over een afwikkelingstermijn van twee jaar wordt gesproken. Hij liet weten dat het betreffende interview weinig ruimte bood om een en ander toe te lichten, maar dat het hem er met name om te doen is, dat onnodig lang wachten en onduidelijkheid wordt voorkomen.

Per situatie beoordelen


Uiteraard ben ik het wat dat betreft volledig met Van de Sande eens. In situaties waarin de (minimale) omvang van de schade snel duidelijk is, streef ik ernaar dat mijn cliënten binnen afzienbare tijd op zijn minst over een voorschot kunnen beschikken, zodat lopende onkosten kunnen worden voldaan. Helaas blijkt echter steeds vaker dat verzekeraars het inderdaad niet nauw nemen met genoemde gedragsregels.

Zelf houd ik mijn cliënten, gedurende de looptijd van een zaak, voortdurend op de hoogte van de actuele stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling. Op die manier probeer ik ervoor te zorgen dat duidelijk is, waarom iets soms meer tijd vraagt dan verwacht.
En waar de omstandigheden een snelle afwikkeling toelaten, zal ik er uiteraard alles aan doen om die ook daadwerkelijk te verwezenlijken, zodat het slachtoffer zo snel en goed mogelijk in staat wordt gesteld het aan hem of haar overkomen ongeval te verwerken en de draad van het leven weer op te pakken.

Gedragscode Behandeling Letselschade