• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Ongeval op het werk? Dan is uw werkgever al gauw aansprakelijk.

27 januari 2017
    
Veel letselschades ontstaan door ongevallen op het werk. Dat betekent dat uw werkgever aansprakelijk is voor de schade die u ten gevolge van het arbeidsongeval lijdt. Óók als dat ongeval tijdens de pauze plaatsvindt.
    
Een werkgever heeft namelijk een zeer strenge zorgplicht om een veilige werkplek voor werknemers te waarborgen. 
   

Ongeval op het werk

      
Enkele jaren geleden wendde een meneer zich tot mij, met het verzoek hem bij te staan. 
Hij was werkzaam geweest op een bouwplaats, waar een enorm appartementencomplex werd gebouwd. Op enig moment was hij, toen hij na het toilet te hebben bezocht wilde terugkeren op zijn werkplek, gedesoriënteerd geraakt. Hij verdwaalde in het in aanbouw zijnde gebouw en stapte daarbij in een leidingschacht, waardoor hij een verdieping omlaag viel. 
   

Letsel

    
Cliënt liep bij zijn val dusdanig letsel op, dat hij zich genoodzaakt zag zich naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis te begeven, waar het noodzakelijk werd geacht hem te observatie op te nemen. Cliënt heeft last van verwardheid, concentratie- en geheugenstoornissen en letsel aan zijn rechterknie.
     

Afwijzing aansprakelijkheid 

   
De verzekeraar van de werkgever stelt dat het ongeloofwaardig is dat cliënt is verdwaald en gevallen, als na onderzoek door  de Arbeidsinspectie niet eenduidig is komen vast te staan wat er precies gebeurd is. Ze wijst aansprakelijkheid af. 
      

Afwijzing vordering door de kantonrechter

     
De zaak werd voorgelegd aan de kantonrechter, die de vordering van cliënt afwees wegens gebrek aan feitelijke en juridische onderbouwing. Cliënt zou zich slechts hebben beperkt tot enkel stellen dat hij schade heeft geleden als gevolg van een ongeluk op het werk. In het licht van de betwisting van de verzekeraar en de conclusies van de Arbeidsinspectie zou dit volstrekt onvoldoende zijn. 
   

Toekenning vordering door het gerechtshof

   
Namens cliënt werd beroep aangetekend tegen het vonnis van de kantonrechter. 
Het gerechtshof oordeelde dat wel degelijk vaststaat dat cliënt de gestelde schade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden, waaruit volgt dat de werkgever aansprakelijk is. 
    
Het hof vernietigde dan ook het vonnis van de kantonrechter, en veroordeelde de werkgever tot betaling van de door cliënt geleden schade.
 
Ongeval op het werk? Dan is uw werkgever al gauw aansprakelijk.