• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Wat is de waarde van uw huisdier?

13 januari 2017

Oftewel: hoe groot is uw schade als uw huisdier door toedoen van een ander letsel oploopt of zelfs komt te overlijden?

   
Makkelijke vraag, roept u waarschijnlijk meteen, mijn huisdier is van onschatbare waarde! Gevoelsmatig is dat ongetwijfeld waar, maar zo eenvoudig ligt het helaas niet. Een huisdier werd juridisch gezien altijd beschouwd als een roerende zaak. Dat betekent dat uw huisdier wettelijk gezien wordt gelijkgesteld met bijvoorbeeld een auto of een tafel. 
    
Met de Wet Dieren is hieraan per 1 januari 2013 een einde gekomen door invoering van art 3:2a lid 1 BW: "Dieren zijn geen zaken". Met het wetsvoorstel werd beoogd om een breed gedragen rechtsgevoel onder woorden te brengen dat dieren niet zonder meer gelijk kunnen worden gesteld met zaken, maar dat (onder andere) rekening gehouden moet worden met de emotionele waarde van een dier. Een huisdier is immers voor de meeste mensen als een lid van hun gezin.
   

Wat is er sindsdien veranderd?

 

Helaas niet zoveel. In lid 2 van het wetsartikel is namelijk toegevoegd dat bepalingen met betrekking tot zaken op dieren van toepassing zijn "met in achtneming van de op wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen, verplichtingen en rechtsbeginselen, alsmede de openbare orde en de goede zeden".  
En dat is eigenlijk alleen maar een – voor de gemiddelde huisdierbezitter ingewikkelde – manier om te zeggen dat uw geliefde huisdier volgens de wet dan wel niet meer zomaar als een zaak mag worden beschouwd, maar dat alle regels die van toepassing zijn op zaken (zoals uw auto of uw tafel), óók van toepassing zijn op uw hond of kat (of elk ander huisdier). En daarmee wordt uw huisdier in grote lijnen alsnog gelijkgesteld met een zaak. 
   

Waarom is dit van belang?
   

De hoedanigheid van een dier is (onder andere) van belang wanneer uw huisdier letsel oploopt door toedoen van een persoon of een ander huisdier. Dat letsel levert schade op, en die schade moet worden vergoed. Omdat een dier ondanks bovengenoemde wetswijziging nog vaak als een zaak wordt gezien, speelt in dit soort kwesties de dagwaarde van uw huisdier een rol. 

De dagwaarde is het bedrag dat het huisdier op het moment dat het letsel wordt toegebracht waard is. Daarbij wordt in principe geen rekening gehouden met de emotionele waarde van uw huisdier. 
Maar hoe stel je de financiële waarde van een huisdier vast?
   

Herstelkosten overtreffen dagwaarde

 

Het vaststellen van de dagwaarde van zaken wordt normaal gesproken overgelaten aan verzekeringsmaatschappijen. Gaat het daarbij om bijvoorbeeld een auto, dan wordt aan de hand van een aantal factoren zoals bijvoorbeeld leeftijd en kilometerstand, de dagwaarde vastgesteld.
Als je bij het bepalen van de dagwaarde van een dier dezelfde werkwijze hanteert, zal dit al gauw tot gevolg hebben dat de 'herstelkosten' van uw huisdier de dagwaarde ruimschoots overtreffen. Nu de duidelijke meerwaarde van een huisdier inmiddels wordt onderkend door de wetgever, dienen rechters er rekening mee te houden dat een huisdier meer is dan een zaak. De dagwaarde van een oude auto zal niet hoog meer zijn, en wordt elke dag minder. De dagwaarde van uw huisdier – rekening houdend met de emotionele waarde – zal met het verstrijken van de tijd gevoelsmatig eerder juist stijgen.
Dat betekent dat u als eigenaar van een huisdier dat door toedoen van een ander letsel heeft opgelopen, niet alleen recht kunt doen gelden op een vergoeding van de dagwaarde van uw huisdier, maar op vergoeding van alle (redelijke) kosten die het herstel van uw dier met zich meebrengt. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan dierenartskosten, reiskosten, speciale voeding. Oók als deze kosten de dagwaarde of zelfs de vervanging van uw dier door een vergelijkbaar dier overstijgen. Daarmee wordt in zekere zin alsnog tegemoetgekomen aan het uitgangspunt dat uw huisdier ook een emotionele waarde heeft. 
    

En hoe krijg ik nu mijn schade vergoed?

 

Bovenstaand verhaal betekent niet dat het in de praktijk altijd gemakkelijk zal zijn om uw schade vergoed te krijgen. Als de veroorzaker van de schade c.q. het letsel niet tot medewerking of vergoeding van de schade bereid is, of zelfs ontkent verantwoordelijk te zijn voor de ontstane schade, lijkt een gang naar de rechter de enige mogelijkheid om alsnog uw gelijk te halen. 
Daarbij moet u zich realiseren dat zelfs met een vonnis van de rechter in uw voordeel in de hand, het vaak evengoed niet eenvoudig zal zijn om ook daadwerkelijk uw schade vergoed te krijgen.
   
   
Wat is de waarde van uw huisdier?