• Vanaf 11 mei houden wij weer iedere maandag van 18.00 - 19.00 uur gratis spreekuur. Maakt u wel even van tevoren een afspraak?

  • WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN GEDREVEN JURIDISCH MEDEWERKER EN EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT
    meer info onder 'vacatures'


Samengesteld gezin? Wie betaalt aan wie alimentatie?

14 november 2016

    
Wat is een samengesteld gezin?
    

Tegenwoordig eindigt meer dan een derde van de huwelijken in een echtscheiding. Als er binnen het huwelijk kinderen zijn geboren, zullen die bij een van beide partners blijven wonen. Na een echtscheiding – of overlijden – vinden de ex-partners vaak een nieuwe liefde. De kans is groot dat deze nieuwe partners eveneens kinderen hebben, waardoor er een samengesteld gezin ontstaat.

In een samengesteld gezin (stiefgezin) heeft ten minste één van de partners kinderen uit een vorige relatie. Een samengesteld gezin kan vele vormen hebben. Ouders en stiefouders kunnen samenwonen of getrouwd zijn. (Stief)ouders kunnen kinderen hebben die (gedeeltelijk) bij hen wonen of die bij de andere ouder wonen.  Binnen het samengestelde gezin kunnen kinderen geboren worden, of binnen het (samengestelde) van de ex-partner. 
    

Wie betaalt?
    

Wie is er in het geval van een samengesteld gezin verantwoordelijk voor welke kosten met betrekking tot de kinderen? 

Allereerst zijn dat natuurlijk de ouders. De vraag wie dan hoeveel moet bijdragen is minder eenvoudig te beantwoorden. Veelvuldig wenden mensen zich met deze vraag tot de rechter. Omdat in dergelijke situaties een heleboel aspecten meewegen, kan het antwoord kan van zaak tot zaak verschillen. 
    

De stiefouder
    

Een stiefouder die samenwoont heeft geen onderhoudsverplichting, ook niet als er sprake is van een gangbaar gezinsleven (family life). 

Als een stiefouder echter trouwt met iemand die een of meer kinderen heeft die tot het gezin behoren, is hij/zij onderhoudsplichtig. Het is daarbij niet relevant of de stiefouder tevens het ouderlijk gezag over zijn/haar stiefkind(eren) heeft. 

De onderhoudsplicht van de stiefouder eindigt overigens als het huwelijk met de ouder van de stiefkinderen eindigt. 
    

Draagkracht
   

Er wordt bij het berekenen van de draagkracht (het besteedbare bedrag van (stief)ouders) geen onderscheid gemaakt tussen stiefkinderen en biologische kinderen c.q. adoptiekinderen. 

De beschikbare draagkracht wordt dus gelijkelijk over de kinderen verdeeld. 
   

Behoefte
   

Naast de draagkracht van de (stief)ouders, is voor het vaststellen van de hoogte van alimentatie ook de behoefte van kinderen van belang. Die behoefte wordt vastgesteld aan de hand van hun levensstandaard ten tijde van het huwelijk van de ouders. Dat betekent dat het kan voorkomen dat binnen één (samengesteld) gezin, de behoefte van de diverse kinderen niet gelijk is.
    

En partneralimentatie?
    

In de  wet is de voorrangsregel opgenomen die bepaalt dat de onderhoudsverplichting voor kinderen en inwonende stiefkinderen voorrang heeft op alle andere alimentatieverplichtingen. Met betrekking tot stiefkinderen geldt dit echter alleen als er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met de nieuwe partner. 

Vroeger werd in de rechtspraak geregeld vastgesteld dat er ook in geval van samenwonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap, een morele onderhoudsverplichting jegens de stiefkinderen bestond, die meegerekend werd bij de vaststelling van kinderalimentatie van eigen kinderen en partneralimentatie voor de ex-partner. In een uitspraak van 2 mei 2014 heeft de Hoge Raad echter bepaald dat met de komst van de nieuwe wet in 2009 geen sprake meer kan zijn van een ‘morele’ onderhoudsverplichting jegens stiefkinderen die voorrang heeft op andere alimentatieverplichtingen. 

Dat betekent dat bij de berekening van de partneralimentatie deze kosten (indien er geen sprake is van een huwelijk/geregistreerd partnerschap met de ouder van de stiefkinderen) níet mogen worden meegenomen.
   

Veel vragen
    

Door de veelheid aan mogelijke situaties kan het lastig zijn om zelf te beoordelen of u wellicht teveel of ten onrechte alimentatie betaalt. Of misschien ontvangt u geen (kinder)alimentatie, maar heeft u daar wel recht op. 

Vraagt u zich af of een van bovenstaande situaties op u van toepassing is? Of heeft er onlangs een wijziging plaatsgevonden in uw leefsituatie en wilt u weten of dit van invloed is op het bedrag dat u aan alimentatie betaalt c.q. ontvangt? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen!
    

Mr. Rick Engwegen
     

Samengesteld gezin? Wie betaalt aan wie alimentatie?