Algemene voorwaarden  Hilkens Advocaten is de handelsnaam van het samenwerkingsverband Hilkens Advocaten BV en mr. R. Engwegen, verder te noemen de maatschap, gevestigd te Echt, dat zich ten doel stelt de praktijk uit te oefenen van advocaat.
  

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en lopende opdrachten, daaronder begrepen, die aan Hilkens Advocaten zijn of worden verleend. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij nadere, door beide partijen uitdrukkelijk geaccepteerde schriftelijk vastgelegde wijzigingen.
     
 2. Waar in deze voorwaarden de maatschap, Hilkens Advocaten BV of Hilkens Advocaten wordt genoemd, wordt steeds bedoeld het samenwerkingsverband Hilkens Advocaten en de bij haar in dienst zijnde medewerker(ster)s, inclusief de directie en/of het bestuur van de besloten vennootschap die deel uitmaak van het samenwerkingsverband.
      
 3. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk mede gemaakt ten behoeve van alle personen in dienst van Hilkens Advocaten en als zodanig werkzaam voor de maatschap, inclusief het bestuur van de BV. Voorts worden deze voorwaarden bedongen voor alle personen die bij de uitvoering van de opdracht noodzakelijkerwijs door de maatschap worden ingeschakeld.
     
 4. Verwijzingen naar eigen voorwaarden zijdens een opdrachtgever worden door Hilkens Advocaten niet geaccepteerd.
    
 5. Alle opdrachten, die tot stand komen na schriftelijke acceptatie door de maatschap, worden, onder terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Hilkens Advocaten. Ook als het al dan niet stilzwijgend of uitdrukkelijk de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De uitvoering van de opdrachten geschiedt door natuurlijk personen, beëdigd als advocaat, welke zich kunnen doen bijstaan door derden, al dan niet in dienst van de maatschap, indien de goede uitoefening van de opdracht dit vereist.
    
 6. Bij inschakeling van derden, niet in dienst van de maatschap zijnde, zal zoveel mogelijk vooraf overleg met de opdrachtgever worden gevoerd. Hilkens Advocaten is niet aansprakelijk voor door deze derden gepleegde tekortkomingen. Hilkens Advocaten is bij de inschakeling van derden gemachtigd hun algemene voorwaarden, inclusief aansprakelijkheidsbeperkingen, namens opdrachtgever te accepteren.
     
 7. Een opdracht wordt eerst aanvaard nadat door de behandelend advocaat de identiteit van de opdrachtgever is vastgesteld.
      
 8. Opdrachtgever en de maatschap houden zich het recht voor de opdracht tussentijds te beëindigen indien er om welke reden dan ook sprake is van een vertrouwensbreuk tussen de maatschap en opdrachtgever. Zijdens de maatschap zal daarbij de redelijkheid en billijkheid in acht worden genomen binnen de grenzen van de regels die gelden voor het beroep van advocaat. Na beëindiging van de opdracht zijdens opdrachtgever, zal de maatschap met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden opschorten. Openstaande declaraties worden alsdan direct opeisbaar, terwijl nog niet gedeclareerde werkzaamheden, na declaratie dienen te worden voldaan. De maatschap behoudt zich het recht voor dossiers eerst ter beschikking te stellen nadat alle kosten zijn voldaan.
     
 9. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door de maatschap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico (art. 6.26 van de Verordening op de Advocatuur). De bij de maatschap in dienst zijnde personen, alsmede het bestuur van de BV zijn nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake is van bewuste opzet. De maatschap verklaart dat de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de eisen zoals opgenomen in artikel 6.24 en verder van de Verordening op de Advocatuur.
     
 10. Indien er sprake zou zijn van niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar gedekte aansprakelijkheid, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het in die zaak betaalde honorarium, vermeerderd met maximaal € 7.500,00 tot een totaal maximum van € 12.500,00.
     
 11. Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten. Hetzelfde geldt voor verstrekte informatie, zelfs indien deze op schrift is gesteld.
     
 12. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de opdracht of de uitvoering daarvan nimmer rechten ontlenen.
     
 13. Voor de door de maatschap verrichte werkzaamheden is honorarium verschuldigd. Dit honorarium wordt vastgelegd in de door de behandelend advocaat op te maken opdrachtbevestiging. Het tarief wordt jaarlijks bijgesteld, ook voor lopende opdrachten. Indien geen honorarium is bevestigd, is het alsdan gebruikelijke tarief van toepassing.
     
 14. Over het honorarium wordt een vast forfaitair percentage aan kantoorkosten berekend.
     
 15. Alle nota's wegens verschuldigd honorarium of kosten derden, dienen binnen 2 weken na dagtekening van de nota te worden voldaan, ook indien het voorschotnota's betreft. Volgt geen tijdige betaling, behoudt Hilkens Advocaten zich het recht voor de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te beëindigen.
     
 16. Indien de werkzaamheden worden verricht op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (de zgn. toegevoegde zaken), is de opdrachtgever uitsluitend die kosten verschuldigd welke op grond van de wet gefinancierde rechtsbijstand voor rekening van de opdrachtgever komen. Indien de kosten niet tijdig worden voldaan, behoudt Hilkens Advocaten zich het recht voor beëindiging van de gefinancierde rechtshulp te vragen bij de toekennende instantie, de Raad voor Rechtsbijstand. Tevens zullen alsdan alle werkzaamheden worden opgeschort.
      
 17. Indien er aanleiding is om aan te nemen dat de opdrachtgever in aanmerking komt voor door de staat gefinancierde rechtsbijstand, maar de beslissing nog niet is gegeven, is de maatschap gerechtigd een door haar te bepalen depot van de opdrachtgever te verlangen alvorens met de werkzaamheden aangevangen behoeft te worden. Het depot wordt gestort op de derdenrekening en verrekend met het door opdrachtgever uiteindelijk verschuldigde.
     
 18. Hilkens Advocaten is te allen tijde bevoegd om na ommekomst van de betalingstermijn, haar declaraties te verrekenen met voor de betreffende cliënt ontvangen gelden of depot. 
     
 19. Indien er klachten ontstaan over de verrichte werkzaamheden of van welke andere aard dan ook, zijn deze bespreekbaar en wordt desgewenst met betrekking tot de ontstane onvrede een afspraak gemaakt, teneinde na te gaan of er oplossingen kunnen worden bereikt. Hilkens Advocaten is aangesloten bij de geschillencommissie Advocatuur. In dat kader kan een klacht worden voorgelegd aan de kantoorklachtenfunctionaris. Wordt geen oplossing bereikt dan kan de onvrede ter bemiddeling of als klacht worden voorgelegd aan de geschillencommissie.
     
 20. Indien op enig moment, gelet op de wettelijke bepalingen t.a.v. de gefinancierde rechtshulp, de toegekende rechtshulp wordt ingetrokken, zal het alsdan gebruikelijke uurtarief verschuldigd zijn over alle tot dan toe verrichte werkzaamheden.
     
 21. Indien tegen een opdrachtgever incassomaatregelen moeten worden genomen, komt de daaraan bestede tijd geheel voor rekening van de opdrachtgever, waarbij een uurtarief wordt gehanteerd van € 75,00, exclusief BTW en kosten van derden, zoals deurwaarders. Minimaal zal bij nalatigheid in tijdige betaling van nota's € 100,00 in rekening worden gebracht.
     
 22. Op alle opdrachten en onderhavige algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, ook indien de opdrachtgever in het buitenland woont of verblijft, niet de Nederlandse nationaliteit heeft of de opdracht buiten Nederland dient te worden uitgevoerd. geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg, locatie Roermond, onder terzijdestelling van de wettelijke regeling betrekkelijk tot de relatieve competentie.